Wiskunde

Benaderingswyse (tot onderrig)

Helpmekaar Kollege kry elke jaar graad 8’s uit verskillende laerskole van regoor Johannesburg. Dit is dus die doel van die Wiskunde departement om die vakinhoud so te struktureer dat alle leerders deur onderrig en assessering blootgestel word aan dieselfde wiskunde-standaarde. Die vakinhoud se beplanning en oordrag geskied op ‘n tematiese wyse wat verseker dat leerders ‘n tema deeglik verstaan voor daar na ‘n volgende een beweeg word.

Sillabusinhoud

Die sillabus dek ‘n groot gedeelte van die Graad 7 tema’s en assesseringstandaarde. Leerders kry dus die geleentheid om tema’s wat reeds afgehandel is op laerskool weer te hersien.

Leerders se vaardighede word deur ‘n verskeidenheid aktiwiteite, op alle gebiede van wiskunde ontwikkel. Na elke tema/afdeling word ‘n hersieningsoefening aan leerders gegee om te verseker dat hulle die vakinhoud deeglik verstaan.

Die vakinhoud wat deur die jaar onderrig word sluit breedweg die volgende temas in:

Algebra: Heelgetalle, Getalpatrone, Eksponente, Inleiding tot Algebra en Lineêre vergelykings.

Meetkunde: Konstruksie en meting, Lyne en hoeke, Driehoeke, Vierhoeke en Sirkels.

Statistiek: Insameling van data, Frekwensieveelhoeke en tabelle en Stingel en blaarvoorstellings.

Vakaktiwiteite

Leerders gebruik twee handboeke wat elke tema met behulp van voorbeelde en oefeninge bystaan. Onderwysers maak ook gebruik van deurlopende assessering om seker te maak dat leerders nie agter raak in die klaskamer nie en pas lesse daarvolgens aan indien nodig. Die graad 8’s skryf twee eksamen vraestelle aan die einde van hul graad 8 jaar wat as volg opgestel word. Vraestel 1 handel oor Algebra en Vraestel 2 oor Meetkunde en Statisitek.

 

Algemeen

Die wiskunde department staan onder die leiding van Juff. Lorraine Janson. Ekstra klasse word soos benodig aan leerders gegee deur verskillende onderwysers. Die department poog egter om leerders se ingesteldheid so te verander en kry dat hulle verstaan dat wiskunde harde werk is en inoefening van begrippe noodsaaklik is om goed te presteer.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Wiskunde Departement volg die IEB se “CAPS” leerplan of sillabus.Die inhoud van die gr 9 – sillabus word volgens temas onderrig. Een tema, byvoorbeeld eksponente, word eers afgehandel voordat daar met ‘n nuwe tema begin word. Temas word so gestruktureer dat vorige kennis asook nuwe begrippe inmekaar pas om ‘n logiese geheelbeeld te vorm. Leerders word aangemoedig om werk goed in te oefen en ekstra klasse by te woon indien daar enige probleemareas ontstaan.

 

Sillabusinhoud

Die graad 9 leerplan word in ‘n aantal temas en afdelings ingedeel. Die werk word in twee vraestelle , Vraestel I en II, ge-eksamineer en word van graad 8 tot 12 so gedoen.

Die temas wat vir die Eerste Vraestel behandel word is: Getallestelsels, eksponente, getalpatrone, algebraïese uitdrukkings en vergelykings. Daar word ook sorgvuldig na algebraïese breuke, verhoudings en eweredigheid gekyk. Die leerders sien Finansiële Wiskunde as meer konkreet en kan maklik sien hoe dit in die praktyk toegepas word.

Reguitlyn-grafieke vorm ook deel van die Eerste Vraestel. Statistiek en Waarskynlikheid word reeds in graad 9 aangespreek en maak die oorskakeling na die hoër grade makliker.

Die Tweede Vraestel bevat al die Meetkunde wat in die graad-8- jaar behandel is en word dan verder uitgebrei met kongruensie en gelykvormigheid.

Omtrek-, oppervlakte- en volumeprobleme word ook aangespreek.

Vakaktiwiteite

Daar word gepoog om ‘n verskeidenheid van aktiwiteite in die assesseringsproses in te sluit. Nie net word daar toetse en eksamens geskryf nie, maar werkkaarte en opdragte,wat oor ‘n langer tyd uitgewerk word, word ook gedoen. Op die manier word daar verseker dat die werk wat behandel is, ingeoefen word. Die leerders word ook altyd aangemoedig om ekstra vraestelle uit te werk.

Algemeen

Dit bly waar dat Wiskunde ‘n emosionele vak is en dat ‘n leerder selfvertroue moet opbou om die vak met sukses te hanteer. Juis daarom moet daar voortdurend aan die vak gewerk word. Elke dag se doen en verstaan van die werk, sal ‘n positiewe uitkoms verseker. Die probleem-oplossende aard van Wiskunde is van groot waarde vir elke mens en moet by leerders aangemoedig word.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die inhoud van die gr 10 – sillabus word volgens temas onderrig. Een tema, byvoorbeeld eksponente, word eers afgehandel voordat daar met ‘n nuwe tema begin word.

 

Sillabusinhoud

Die volgende temas word onderrig in graad 10:

Vraestel 1

 • Algebra: Getallestelsel, faktorisering en produkte
 • Eksponente
 • Getalpatrone
 • Vergelykings en ongelykhede
 • Funksies
 • Finansiële Wiskunde
 • Waarskynlikheid

Vraestel 2:

 • Trigonometrie: Oplos van driehoeke, trigonometriese funksies en hoogte - en – dieptehoeke
 • Euklidiese Meetkunde
 • Analitiese Meetkunde
 • Volume en buite-oppervlakte
 • Datahantering

Vakaktiwiteite

Gedurende elke termyn word daar klastoetse en termyntoetse geskryf. Werksopdragte word gegee, indien ‘n tema verder ingeoefen moet word.

Aan die einde van termyn 1, word daar een eksamen afgelê. Die inhoud van hierdie vraestel sluit in temas van beide vraestel 1 en 2.

Gedurende termyn 2 en aan die einde van termyn 3, skryf die leerders twee aparte vraestelle, gedurende die eksamen, met temas soos hierbo uiteengesit.

Algemeen

Sukses in Wiskunde begin in die klas. Leerders moet aktief betrokke wees by die leerproses. Klas-en-huiswerk moet volledig gedoen word en sorgvuldig nagesien word. Dit is immers die leerder se studiemateriaal.

Voorbereiding vir toetse en/of eksamens moet vroegtydig begin. Inhoud uit die handboek, moet weer hersien en ingeoefen word. Vrae uit vraestelle en oefenboeke moet uitgewerk word. Sodoende ontwikkel die leerder vaardighede aan, om insig–vrae beter te kan beantwoord.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die vakinhoud se beplanning en die oordrag daarvan geskied op ‘n tematiese wyse, wat dus sorg dat die elke afdeling vollledig afgehandel word voordat daar aanbeweeg word na die volgende.

Sillabusinhoud

Ons sillabus val onder die KABV vaandel (Kurrikulum en Assessering Beleidsverklaring). Die vakinhoud of konsepte wat deur die jaar onderrig word en waaroor ons die leerders assesseer is die volgende temas. Algebra wat eksponente, algabraïese uitdrukkings, vergelykings en ongelykhede sowel as funksies insluit. Analitiese sowel as euklidiese meetkunde tesame met oppervlaktes en volumes. Trigonometrie wat indentiteite en trigonometriese verhoudings insluit.

Dan word Statistiek en waarskynlikheid ook behandel en ten laaste maar nie die minste nie, gaan draai ons by Finansiële wiskunde wat rentekoerse, tydlyne en depresiasie insluit.

Vakaktiwiteite

Waaraan ons elke jaar deelneem en die leerders aanspoor om deel te wees van is die landswye Wiskunde Olimpiade, waar daar verskeie uitdun rondtes geskied.

Algemeen

Die wiskunde department staan onder die leiding van Juff. Lorraine. Dit is ‘n ge-oliede masjien waar elke onderwyser te doen het met meeste van die grade en die leerders kan oor en weer raad vra by die onderwysers. Ons is as department ook elke Maandag to Donderdag tot 15:30 beskikbaar vir ekstraklasse, waar enige leerder welkom is.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Soos met die vorige grade volg ons die IEB se “CAPS” leerplan of sillabus. Die moeiliksheidsgraad en werkshoeveelheid kulmineer in graad 12 en leerders moet die vak nie onderskat nie.

Indien ‘n leerder by graad 12 Wiskunde uitkom aanvaar ons dat hy alreeds oor belangrike kritiese denkvaardighede beskik. Die pas van die werk in graad 12 is aansienlik vinniger as in die vorige grade aangesien die syllabus vol is en die tyd relatief beperk. Ons aanvaar dus, dat die leerders daagliks die werk wat in die klas verduidelik word, by die huis gaan inoefen.

Gewoonlik begin ons met die werk waarin leerders oor die algemeen meer sukkel sodat dit hul dan heel jaar tyd gee om hierdie moeilike begrippe in te oefen. Dit sluit Trigonometrie en Analitiese Meetkunde in.

Soos in die vorige grade word die werk sistematies en tematies afgehandel. Die opvoeders benader die leerders met die veronderstelling dat hulle ook onafhanklik kan werk en vir hulp sal vra indien hul nie die mas kan opkom nie.

Sillabusinhoud

Vraestel 1:

Algebra en Vergelykings

Patrone en Rye

Finansies, groei en vermindering (verval)

Funksies en Grafieke

Differensiaalrekene

Waarskynlikheid

 

Vraestel 2 :

Statistiek

Analitiese Meetkunde

Trigonometrie

Euklidiese Meetkunde en Meting

Vakaktiwiteite

Skool gebasseerde assessering is baie belangrik in Wiskunde en dus is toetse, eksamens, opdragte en portfeulje take krities belangrik en leerders moet poog om insette te lewer gelystaande aan hul verwagtinge.

Verrykings aktiwiteite word aangebied waar tyd en tema-inhoud dit toelaat. Olimpiades word jaarliks aangebied en leerders word aangemoedig om daaraan deel te neem.

Algemeen

Leerders word aangemeodig om in die middae na skool by hul matriekonderwysers uit te kom vir ekstra hulpklasse. Onderwysers is daagliks beskikbaar van 14:00 tot 15:30.

Suskses in Wiskunde word bepaal deur houding en insette. Leerders moet positief ingestel wees teeenoor die vak en die belangrikheid van goeie uitslae behaal besef. Insette in die vak is direk eweredig aan die uitslae.

Leerders word aangemoedig om met kreatiewe oplossing voorendag te kom en ook om hul eie unieke probleemoplossings tegnieke met ander leerders te deel.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf