Rekeningkunde

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse tot onderrig
By Helpmekaar begin ons reeds in graad 8 met Rekeningkunde as ‘n afsonderlike vak en word dit nie geïntegreer met vakke soos Besigheidstudies en Ekonomie nie. Hierdie besluit is geneem omdat ondervinding geleer het dat sukses binne Rekeningkunde as vak behaal word as die grondslag vir kennis en vaardighede so vroeg moontlik gelê word.

 

Daar word in graad 9 intensief voortgebou op hierdie grondslag wat in graad 8 gelê is en daarom is dit nie moontlik vir leerders wat nie die vak in graad 8 goed bemeester het nie, om die vak in graad 9 te neem nie.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Die volgende onderwerpe word in Graad 8 hanteer:

 • Rekeningkundige konsepte
 • Die Rekeningkundige vergelyking
 • Die Rekeningkundige-siklus en vloei van transaksies
 • Dienste-ondernemings; en
 • Handelsondernemings

 

Rekeningkunde behels al die stappe om transaksies neer te skryf, finansiële state op te stel tot waar die finansiële state geïnterpreteer word om besluite te neem.

Vakaktiwiteite

Vakaktiwiteite
Daar sal elke termyn van ‘n verskeidenheid assesseringsinstrumente soos klastoetse, termyntoetse en opdragte gebruik gemaak word. Beide toetse en opdragte sal fokus op laer- sowel as hoërorde-denke, maar sal gerig wees op graad 8-vlak. Dit is noodsaaklik om leerlinge so vroeg moontlik bloot te stel aan hierdie verskillende tipe denkwyses, sodat die nodige vaardighede bemeester kan word om in latere grade te kan presteer.

Algemeen

Algemeen
Vanaf graad 8 tot graad 12 word daar van leerders verwag om daagliks huiswerk te doen. Dit word ook sterk aanbeveel dat leerders daagliks koerante lees en bewus is van wat in die besigheidswêreld aangaan. Dit bevorder ook ‘n goeie begrip van hoe ons Rekeningkunde in ons daaglikse lewens gebruik en dat dit meer as net nog ‘n skoolvak is.

 

Skryfbehoeftes

Flip file

Sakrekenaar

Potlood

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse tot onderrig
Daar word in graad 9 begin met beperkte hersiening van dit wat in graad 8 behandel is, maar dan word daar verder gebou op kennis en vaardighede wat reeds bemeester is. Gedurende die graad 9- jaar word daar gepoog om werklik ‘n goeie begrip van die basiese Rekeningkundige konsepte te vestig, sodat (selfs indien daar nie voortgegaan word met Rekeningkunde in graad 10 nie), daar sekere beginsels is wat in die daaglikse lewe toegepas en gebruik kan word.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud

Gedurende die graad 9-jaar word daarop gefokus om kontant- en krediettransaksies vinnig en akkuraat aan te teken, om basiese finansiële state soos die Staat van Omvattende Inkomste (voorheen bekend as die Inkomste staat) en die Staat van Finansiële posisie (voorheen bekend as die Balansstaat) op te stel en dan goeie finansiële besluite te neem (hoewel op baie beperkte skaal).

Vakaktiwiteite

Vakaktiwiteite
Alle assesserings in Rekeningkunde word gerig op laer- sowel as hoërorde-denke, sodat elke kind die geleentheid kan kry om volgens sy of haar vermoëns te presteer. Hoewel die grootste deel van alle assesserings werk sal toets wat behandel en geoefen is, word daar tog van leerders verwag om onafhanklik te kan dink en redeneer oor sekere aangeleenthede. Bestaande kennis sal dikwels in nuwe en onbekende situasies toegepas moet word in toetse en eksamens.

Algemeen

Algemeen
Vanaf graad 8 tot graad 12 word daar van leerders verwag om daagliks huiswerk te doen. Dit word ook sterk aanbeveel dat leerders daagliks koerante lees en bewus is van wat in die besigheidswêreld aangaan. Dit bevorder ook ‘n goeie begrip van hoe ons Rekeningkunde in ons daaglikse lewens gebruik en dat dit meer as net nog ‘n skoolvak is.

Skryfbehoeftes

Flip file

Sakrekenaar

Potlood

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse tot onderrig
Rekeningkunde is beslis een van die vakke wat baie deure oopmaak in die verdere beroepslewe. In graad 10-Rekeningkunde word daar 'n groot sprong gemaak vanaf graad 9 Rekeningkunde. Graad 10-Rekeningkunde vereis meer as net die basiese begrip van die vakinhoud en die aantekening van transaksies in die onderskeie joernale en oorboeking daarvan. Vaardighede wat verder ingeoefen gaan word, sluit onder andere in:

 • Lees met begrip.
 • Noukeurige aanbieding van werk.
 • Werk teen spertye.

 

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Die klem in graad 10 val veral op die volgende aspekte:

 • Rekeningkundige teorie.
 • Die afslagjoernale en die oorboeking daarvan.
 • Salarisjoernale en die oorboeking daarvan.
 • Doen van aansuiwerings.
 • Opstel van Finansiële state.
 • Interpretasie van finansiële inligting.
 • Etiese begrippe in die vakgebied.

Vakaktiwiteite

Vakaktiwiteite
Rekeningkunde is nie ‘n “toeskouersport” nie en daarom word daar van leerlinge verwag om self verantwoordelikheid te neem om seker te maak kennis is bemeester en vaardighede word ingeoefen tot die leerling gemaklik is met die onderwerp. Daar word egter ook op ‘n gereelde basis klastoetse en termyntoetse geskryf. Drie eksamens gedurende die jaar verseker verder dat hierdie “eerste jaar van die driejaar-matriekkursus” optimaal benut word om leerders voor te berei vir graad 11 en 12 waar die eise elke jaar meer word.

Algemeen

Algemeen
Vanaf graad 8 tot graad 12 word daar van leerders verwag om daagliks huiswerk te doen. Dit word ook sterk aanbeveel dat leerders daagliks koerante lees en bewus is van wat in die besigheidswêreld aangaan. Dit bevorder ook ‘n goeie begrip van hoe ons Rekeningkunde in ons daaglikse lewens gebruik en dat dit meer as net nog ‘n skoolvak is.

Skryfbehoeftes

Flip file

Sakrekenaar

Potlood

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse tot onderrig
Rekeningkunde is beslis meer as net die aantekening van finansiële data. Die vak behels ook ontleding, interpretasie en evaluering van inligting en optredes binne “finansiële situasies” deur middel van gevallestudies. Rekeningkunde word benader vanuit ‘n praktiese oogpunt en situasies wat in die werklike lewe voorkom, word, waar van toepassing, in die klas bespreek om die vak se praktiese waarde uit te lig. Daar word van leerlinge verwag om innoverende oplossings te bedink vir werklike probleme in die besigheidswêreld.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Hoewel graad 11 ‘n eie en spesifieke sillabus het, word daar gepoog, om waar moontlik, reeds graad 12-onderwerpe te behandel. Voorbeelde hiervan is wanneer die graad 11-komponent van bateverkope behandel word, word die graad 12-gedeelte van Bateverkope ook afgehandel. Die voordele van hierdie benadering is tweeledig:

 • Leerlinge word vanaf graad 11 (en dus meer) geassesseer oor die werk waaroor hulle aan die einde van graad 12 eksamen skryf. Meer assesserings beteken meer geleenthede om foute te identifiseer en reg te stel.
 • Deur reeds in graad 11 “vooruit te werk” skep dit meer tyd in graad 12 om hersiening te doen en vorige jare se vraestelle deur te werk om leerlinge se selfvertroue te bou en te verseker hulle is gemaklik met die tipe eise wat Rekeningkunde-eksamens stel.

Vakaktiwiteite

Vakaktiwiteite
Daar word van leerders verwag om elke dag huiswerk te doen, selfs al word daar nie formele huiswerk gegee op ‘n spesifieke dag nie, omdat daar dalk met ‘n nuwe onderwerp begin is. Leerlinge moet die geleentheid gebruik om dan vorige onderwerpe weer te hersien. Dit is noodsaaklik dat leerlinge ten volle op hoogte is van wat in die besigheidswêreld, maar ook in die wyer konteks van elke dag se bestaan aangaan. Daar sal van leerlinge verwag word om bvvoorbeeld te kan bespreek hoe politieke, ekonomiese of sosiale veranderinge wat in die land en wêreld beleef word, ‘n impak kan hê op ‘n onderneming se finansiële prestasie.

Algemeen

Algemeen
Leerlinge word aangemoedig om onderwysers te nader vir ekstra hulp waar dit nodig blyk te wees. Indien die leerling se onderwyser(es) hom of haar nie op ‘n bepaalde middag kan help nie as gevolg van buitemuurse verpligtinge, kan ‘n afspraak gemaak word met enige een van die ander Rekeningkunde-onderwysers in die departement wat beskikbaar is.

 

Skryfbehoeftes

Flip file

Sakrekenaar

Potlood

Benaderingswyse (tot onderrig)

Benaderingswyse tot onderrig
Daar word dikwels gesê dat sommige skoolvakke  “’n mors van tyd is omdat die nodige agtergrond weer herhaal word in tersiêre studies”. Maar nie alle leerlinge wat Rekeningkunde op skool neem, studeer BCom nie. Die kennis en vaardighede wat leerlinge op skool verkry deur Rekeningkunde as vak te neem, is egter waardevol, ongeag die studierigting wat gevolg gaan word. As die leerling besluit om medies, ingenieurswese of enige ander loopbaanrigting te volg, gaan die Rekeningkunde wat op skool geleer is, hom/haar help om basiese finansiële state te kan interpreteer en om beter met eie finansies om te gaan.

Sillabusinhoud

Sillabusinhoud
Daar is drie hoofkomponente binne die Rekeningkunde-sillabus. Daar word gefokus op:

 • Finansiële Rekeningkunde
 • Bestuursrekeningkunde en
 • Die optimale gebruik van hulpbronne binne die onderneming.

Vakaktiwiteite

Vakaktiwiteite
Verduidelikings, klasbesprekings en inoefening is noodwendig deel van die daaglikse realiteit van Rekeningkunde as vak. Maar die bespreking van “regte-lewe-situasies” word dikwels as stimulus gebruik om teoretiese kennis te verduidelik. Maatskappye se finansiële state word ontleed en bespreek om te verstaan waarom sekere besluite geneem is of waarom daar dalk anders opgetree moes gewees het.

 

Leerlinge moet elke dag huiswerk doen. Dit is ook noodsaaklik dat leerlinge verantwoordelikheid neem vir hulle eie akademiese prestasie deur gereeld deur oefeninge oor onderwerpe wat reeds afgehandel is, te werk en te hersien.

 

Leerlinge kry gedurende hulle matriekjaar die geleentheid om deel te neem aan Rekeningkunde Olimpiades. Deelname is vrywillig, maar leerlinge vind dit gewoonlik stimulerend en verrykend

Algemeen

Algemeen
Leerlinge word aangemoedig om onderwysers te nader vir ekstra hulp waar dit nodig blyk te wees. Indien die leerling se onderwyser(es) hom of haar nie op ‘n bepaalde middag kan help nie as gevolg van buitemuurse verpligtinge, kan ‘n afspraak gemaak word met enige een van die ander Rekeningkunde-onderwysers in die departement wat beskikbaar is.

Skryfbehoeftes

Flip file

Sakrekenaar

Potlood

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf