Innovasie

Benaderingswyse (tot onderrig)

Innovasie: Die motivering vir die implementering van Innovasie as vak in graad 9, maar ook as ‘n stu-krag binne elke vak (vanaf graad 8 tot 12) wat by Helpmekaar aangebied word, is om, vanuit ‘n alternatiewe hoek, voort te bou op die tradisie van akademiese uitmuntendheid wat by Helpmekaar nagestreef word. Dit sal gedoen word deur innoverende akademiese praktyke wat gefokus is om kognitiewe aanpasbaarheid, asook kritiese en kreatiewe denkvaardighede te slyp met die oog op die ontwikkeling van probleemoplossingsvaardighede, binne ‘n konteks waar sosiale en kommunikasievaardighede sterk beklemtoon sal word.

Deur strategies te dink oor die onderwys by Helpmekaar, word die klem geplaas daarop om leerders te help “om hulle eie toekoms te skep, eerder as om te wag vir die toekoms om te gebeur”. Dit moet egter te alle tye plaasvind binne die raamwerk van verantwoordelike burgerskap (empatie en respek vir ander) en die verantwoordelike gebruik van relevante tegnologie om ons kinders voor te berei vir hulle rolle as toekomstige wêreldburgers en leiers waar entrepreneurskap en finansiële onafhanklikheid ononderhandelbaar gaan wees.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf