Gevorderde Program Wiskunde

Benaderingswyse (tot onderrig)

Gevorderde Program Wiskunde vir graad 11 bestaan uit drie afdelings. Algebra en Calculus is verpligte afdelings en die keuseafdeling is Finansiële Wiskunde en Modellering.

Die verskillende afdelings word volledig as 'n eenheid behandel voor daar na 'n volgende een beweeg word.
Graad 10 se inhoud is ‘n nodige basis vir graad 11, maar is moontlik om vak eers op graad 11 te neem. Kern word verskuif in graad 11 vanaf gewone skool denke na universiteit ontleding en redenering. Leerders word aangemoedig om buite die boks te dink en probleme in die regte lewe te probeer oplos. Vraestelle en huiswerk word deeglik uitgewerk om seker te maak dat elke leerder behoorlik voorbereid is vir hulle Graad 12- jaar.

Sillabusinhoud

Die sillabus bestaan uit Algebra, Calculus en Finansiële Wiskunde en Modellering, wat 'n keusemodel is.

Algebra bevat:

 1. Kwadratiese vergelykings
 2. Kwadratiese ongelykhede
 3. Komplekse vergelykings
 4. Absolute waarde funksiesCalculus bevat:
 5. Trigonometrie:         (a)  Identiteite
  (b)  Ko-funksies
  (c)  Herleidings formules
  (d)  Radiale en toepassings van radiale

 

 1. Funksies:                 (a)  Saamgestelde funksies

(b)  Inverse funksies

(c)  Trap funksies

 1. Limiete
 1. Kontinuïteite

6.Differensiasie

(a)  Eerste beginsel.

(b)  Reëls van differensiasie.

(c)  Toets van differensieerbaarheid.

7. Integrasie

(a)  Anti-differensiaal (onbepaalde integral).

(b)  Riemann-somme.

(c)  Oppervlakte onder kromme deur bepaalde integral.

(d)  Reëls van die bepaalde integraal.

(e)  Oppervlakte van meer komplekse probleme.

Finansiële Wiskunde en Modellering

1. Rekursiewe formules

4. Finansiële Wiskunde. (a)  Annuïteite.
(b)  Tydlyn probleme.
(c)  Nominale en effektiewe rentekoerse.
(d)  Balans uitstaande.

(e)  Uitgestelde lenings

(f)  Delgingsfondse.

Vakaktiwiteite

Ons is bevoorreg op Helpmekaar dat die rooster voorsiening maak vir dié vak op ‘n daaglikse basis.

So, net soos met Wiskunde, word daar daagliks ‘n periode afgestaan vir Gevorderde Program Wiskunde. Daagliks word daar huiswerk gemerk, gevolg deur die verduideliking van nuwe teorieë, waarna  voorbeelde gedoen word en daarna word huiswerk weer gegee om die nuwe begrippe in te oefen by die huis.

Algemeen

Vir die gene wat hou van Wiskunde en vir die wat in die toekoms in ‘n Wiskundige rigting wil studeer, gee Gevorderde Wiskunde vir die leerders ‘n baie goeie basiese grondslag van die meer ingewikkelde begrippe in Wiskunde en is dit tot groot voordeel vir sulke studente.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Graad 10 Gevorderde Wiskunde is die eerste stap om wydstrekkende analitiese vaardighede te ontwikkel. Ons streef daarna om elke leerder te rek en te strek om verder te dink en om meer te doen as wat hulle ooit gedink het moontlik is. Ons begin die jaar redelik rustig, maar dit tel baie vinnig spoed op.

Sillabusinhoud

In Graad 10 behandel ons afdelings uit die volgende uitkomste:

Algebra

Grafiekteorie en Matrikse

Wiskundige Modeilering

Datahantering

Die uitkomste wat die grootste gewig dra is inderdaad Algebra. Daar is ‘n baie klein gedeelte uit die Algebra wat ook in Graad 10-wiskunde behandel word, maar die grootste gros werk is deel van die Graad 11 Wiskunde-sillabus. Daar is dan ook ander kleiner afdelings wat universiteit se eerste jaar Wiskunde behels.

Vakaktiwiteite

Gedurende die jaar word verskeie klastoetse en eksamens geskryf. Daar is slegs eksamens tydens Junie/Julie en November. Die druk is soveel meer in die vak, omdat tyd ‘n groot faktor is tydens formele toetse en eksamens. Leerders moet goed voorbereid wees en ‘n definitiewe pas kan handaaf.

Algemeen

Gevorderde Wiskunde kan slegs sy naam gestand doen, indien ons verseker dat die werk leerders uitdaag om hul limiete te kan bereik. Die vak is geskik vir die tipe leerder wat as kind raaisels in die koerant of in tydskrifte wou doen, net om te sien of hulle kan. Dit is vir elke leerder wat nie net wil inneem en uitsit nie, maar vir die wat wil weet wat agter die skerms aangaan . Kom vind uit waar en wat Wiskunde Is, in die wêreld daar buite!

Benaderingswyse (tot onderrig)

Gevorderde Program Wiskunde vir graad 12 bestaan uit drie afdelings. Algebra en calculus is verpligte afdelings en die keuseafdeling is Finansiële Wiskunde en Modellering.

Die verskillende afdelings word volledig as 'n eenheid behandel voor daar na 'n volgende een beweeg word.

Die leerinhoude word in die klas behandel en voorbeelde van tipiese eksamenvrae word voorgehou en soortgelyke werk word as huiswerk gegee.

Sillabusinhoud

Die sillabus bestaan uit Algebra, Calculus en Finansiële Wiskunde en Modellering, wat 'n keusemodel is.

Algebra bevat:
1. Die getal e
2. Wiskundige Induksie

Calculus bevat:
1. Differensiasie: (a)  Die Kettingreël
(b)  Die Produkreël
(c)  Die Kwosiëntreël
(d)  Implisiete Differensiasie
(e)  Die differensiasie van Trogonometriese Funksies
(f)  Hoër orde differensiasie
2. Skets van kurwes.
3. Optimering
4. Integrasie:  (a)  Integrasiemetodes
(b)  Oppervlakte tussen kurwes
(c)  Volumes

Finansiële Wiskunde en Modellering

1. Die Malthusian Populasie Model

2. Die Diskrete Logistieke Model

3. Die Predator-Prooi-model

4. Finansiële Wiskunde. (a)  Onbekende Tyd
(b)  Annuïteite
(c)  Finale Paaiement
(d)  Uitstaande Balans
(e)  Probleme met omstandighede wat verander.

Vakaktiwiteite

Ons is bevoorreg op Helpmekaar dat die rooster voorsiening maak vir dié vak op ‘n daaglikse basis.

So, net soos met Wiskunde, word daar daagliks ‘n periode afgestaan vir Gevorderde Program Wiskunde. Daagliks word daar huiswerk gemerk, gevolg deur die verduideliking van nuwe teorieë, waarna  voorbeelde gedoen word en daarna word huiswerk weer gegee om die nuwe begrippe in te oefen by die huis.

Algemeen

Vir die gene wat hou van Wiskunde en vir die wat in die toekoms in ‘n Wiskundige rigting wil studeer, gee Gevorderde Wiskunde vir die leerders ‘n baie goeie basiese grondslag van die meer ingewikkelde begrippe in Wiskunde en is dit tot groot voordeel vir sulke studente.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf