Geskiedenis

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Sosiale Wetenskappe-leerarea lewer ‘n kritieke bydrae tot die begrip en transformasie van die samelewing en die omgewing. Ons Grondwet se waardes vorm die grondslag vir alle waardes in die Sosiale Wetenskappe-leerarea.  Hierdie waardes, saam met menseregte- en omgewings-kwessies, is integraal tot onderrig en leer in die Sosiale Wetenskappe.  Dit behoort ‘n invloed te hê op die manier waarop kernvrae geformuleer word en sodoende behoort dit fokus aan die inhoud te gee.
Wanneer daar met Geskiedenis gewerk word, behoort verskeie vraagstukke  -  ras, geslag, klas, xenofobie, menseslagting  -  en die uitwerking daarvan in die verlede en die hede ondersoek te word  Dit is belangrik om magsverhoudinge in die verlede en die hede te ondersoek, insluitend toegang tot en die verspreiding van hulpbronne, die uitoefening van politieke mag, geslagsverhoudings en die invloed wat dit op mense se lewens gehad het en steeds het.

Sillabusinhoud

 • Rewolusies:
  • Amerikaanse
  • Franse
  • Russiese
  • Industriële
 • Kolonialisme:
  • Afrika
 • Suid-Afrikaanse geskiedenis:
  • Die Groot trek

Vakaktiwiteite

 • Film-en video-ontledig binne historiese konteks
 • Historiese ondersoeke
 • Interaktiewe klasgesprekke
 • Bronontledings
 • Werkkaarte
 • Toetse en eksamens
 • Besoeke aan museums
 • Rolspel
 • Interne Junior Olimpiade vanf 2015

Algemeen

‘n Studie van Geskiedenis binne die Algemene-Onderwys-en-Opleidingsband stel leerders in staat om die volgende progressief te ontwikkel  :

·     ‘n algemene kennis en begrip van al die mense wat in Suid-Afrika woonagtig is;
·     begrip van ons diverse verlede en hoe dit ons huidige werklikheid beïnvloed (geskied-

kundige bewustheid);
·     begrip van die interpretasie van erfenis en die rol daarvan in die vorming van identiteit;
·     waardering vir die spesiale bydrae van die mondelinge tradisie en argeologie en van

die omgewing se uitwerking op geskiedkundige ontwikkelinge;
·     die vermoë om krities verantwoordelike burgers te word binne ‘n konteks waarin mense-

en omgewingsregte aangemoedig word;
·     begrip van patrone van sosiale ontwikkeling en die uitwerking van tegnologie op die

samelewing en die omgewing;
·     begrip van organisasies en hoe om in wisselwerking daarmee te tree en daaraan deel

te neem;
·     die vaardigheid om krities in wisselwerking met inligting uit ‘n verskeidenheid bronne te

tree, insluitend bronne wat verskillende perspektiewe op dieselfde gebeurtenis of vraag-

stuk bied.

Skryfbehoeftes

Leerders koop eie skryfbehoeftes jaarliks aan – sien Skryfbehoeftelys wat jaarliks opdateer word.

Handboeke

Graad 8 leerders ontvang notas wat die samestelling van verskeie bronne verteenwoordig. Geen handboeke word dus aangekoop vir Geskiedenis nie.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Sosiale Wetenskappe-leerarea lewer ‘n kritieke bydrae tot die begrip en transformasie van die samelewing en die omgewing. Ons Grondwet se waardes vorm die grondslag vir alle waardes in die Sosiale Wetenskappe-leerarea.  Hierdie waardes, saam met menseregte- en omgewings-kwessies, is integraal tot onderrig en leer in die Sosiale Wetenskappe.  Dit behoort ‘n invloed te hê op die manier waarop kernvrae geformuleer word en sodoende behoort dit fokus aan die inhoud te gee.
Wanneer daar met Geskiedenis gewerk word, behoort verskeie vraagstukke  -  ras, geslag, klas, xenofobie, menseslagting  -  en die uitwerking daarvan in die verlede en die hede ondersoek te word  Dit is belangrik om magsverhoudinge in die verlede en die hede te ondersoek, insluitend toegang tot en die verspreiding van hulpbronne, die uitoefening van politieke mag, geslagsverhoudings en die invloed wat dit op mense se lewens gehad het en steeds het.

Sillabusinhoud

 • Eerste Wêreldoorlog:
  • Oorsake
  • Verloop
  • Gevolge
 • Tweede Wêreldoorlog:
  • Oorsprong
  • Verloop
  • Einde
 • Hitler en die Joodse menseslagting:
  • Die opkoms van die Nazi-Party
  • Lewe in die konsetrasiekampe
  • Historiese ondersoek
 • Koue Oorlog
 • Konlik tussen VSA en USSR
 • Burgerregte Beweging en Swartmagbeweging in VSA
 • Rol van Martin Luther King Jr en Malcolm X
 • Die Apartheidsera in Suid-Afrika- ‘n oorsig
 • Oorsprong
 • Weerstand teen die Apartheidsregering

Vakaktiwiteite

 • Film-en video-ontledig binne historiese konteks
 • Historiese ondersoeke
 • Interaktiewe klasgesprekke
 • Rolspel
 • Bronontledings
 • Werkkaarte
 • Toetse en eksamens
 • Besoeke aan museums
 • Interne Junior Olimpiade vanf 2015

Algemeen

‘n Studie van Geskiedenis binne die Algemene-Onderwys-en-Opleidingsband stel leerders in staat om die volgende progressief te ontwikkel  :

·     ‘n algemene kennis en begrip van al die mense wat in Suid-Afrika woonagtig is;
·     begrip van ons diverse verlede en hoe dit ons huidige werklikheid beïnvloed (geskied-

kundige bewustheid);
·     begrip van die interpretasie van erfenis en die rol daarvan in die vorming van identiteit;
·     waardering vir die spesiale bydrae van die mondelinge tradisie en argeologie en van

die omgewing se uitwerking op geskiedkundige ontwikkelinge;
·     die vermoë om krities verantwoordelike burgers te word binne ‘n konteks waarin mense-

en omgewingsregte aangemoedig word;
·     begrip van patrone van sosiale ontwikkeling en die uitwerking van tegnologie op die

samelewing en die omgewing;
·     begrip van organisasies en hoe om in wisselwerking daarmee te tree en daaraan deel

te neem;
·     die vaardigheid om krities in wisselwerking met inligting uit ‘n verskeidenheid bronne te

tree, insluitend bronne wat verskillende perspektiewe op dieselfde gebeurtenis of vraag-

stuk bied.

Skryfbehoeftes

Leerders koop eie skryfbehoeftes jaarliks aan – sien Skryfbehoeftelys wat jaarliks opdateer word.

 

Handboeke

Graad 9 leerders ontvang notas wat die samestelling van verskeie bronne verteenwoordig. Geen handboeke word dus aangekoop vir Geskiedenis nie.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Sosiale Wetenskappe-leerarea bestudeer verhoudings tussen mense, asook tussen mense en die omgewing.  Hierdie verhoudings verskil oor tyd en plek heen.  Dit word ook deur die maatskaplike, politieke, ekonomiese en omgewingskonteks en deur mense se waardes, houdings en oortuigings beïnvloed.

Die begrippe, vaardighede en prosesse van Geskiedenis is kernelemente van die Sosiale Wetenskappe in die skoolkurrikulum.  Omgewingsopvoeding en menseregteopvoeding vorm ‘n integrale deel van hierdie vak. Die Sosiale Wetenskappe is gemoeid met sowel wat leer-ders leer as hoe hulle leer en kennis verwerf.  Leerders word aangemoedig om vrae te stel oor die samelewing en omgewing waarin hulle lewe en om antwoorde vir die vrae te vind.

Hierdie vak dra by tot die ontwikkeling van ingeligte, kritiese en verantwoordelike burgers wat in staat is om opbouend aan ‘n kultureel diverse en veranderende samelewing deel te neem.  Dit rus leerders ook toe om tot die ontwikkeling van ‘n regverdige en demokratiese samelewing by te dra.

Sillabusinhoud

 • Suid-Afrikaanse Geskiedenis- Anglo Boere-Oorlog:
  • Oorsake
  • Verloop
  • Gevolge
 • Koue Oorlog – raamwerk van gebeure:
  • Oorsprong en invloedsfere
  • Rol van VSA en USSR
  • Berlynse Krisisse
 • Gevallestudie:
  • China as invloedsfeer
  • Kubaanse Missielkrisis
  • Viëtnam as invloedsfeer
 • Onafhanklike Afrika
 • Rol van Kongo, Angola en Tanzanië

Vakaktiwiteite

 • Film-en video-ontledig binne historiese konteks
 • Historiese ondersoeke
 • Aanbiedinge
 • Interaktiewe klasgesprekke
 • Bronontledings
 • Werkkaarte
 • Toetse en eksamens
 • Besoeke aan museums

Algemeen

‘n Studie van Geskiedenis binne die Algemene-Onderwys-en-Opleidingsband stel leerders in staat om die volgende progressief te ontwikkel  :

·     ‘n algemene kennis en begrip van al die mense wat in Suid-Afrika woonagtig is;
·     begrip van ons diverse verlede en hoe dit ons huidige werklikheid beïnvloed (geskied-

kundige bewustheid);
·     begrip van die interpretasie van erfenis en die rol daarvan in die vorming van identiteit;
·    waardering vir die spesiale bydrae van die mondelinge tradisie en argeologie en van

die omgewing se uitwerking op geskiedkundige ontwikkelinge;
·     die vermoë om krities verantwoordelike burgers te word binne ‘n konteks waarin mense-

en omgewingsregte aangemoedig word;
·     begrip van patrone van sosiale ontwikkeling en die uitwerking van tegnologie op die

samelewing en die omgewing;
·     begrip van organisasies en hoe om in wisselwerking daarmee te tree en daaraan deel

te neem;
·     die vaardigheid om krities in wisselwerking met inligting uit ‘n verskeidenheid bronne te

tree, insluitend bronne wat verskillende perspektiewe op dieselfde gebeurtenis of vraag-

stuk bied.

Skryfbehoeftes

Leerders koop eie skryfbehoeftes jaarliks aan – sien Skryfbehoeftelys wat jaarliks opdateer word.

 

Handboeke

Graad 10 leerders ontvang notas wat die samestelling van verskeie bronne verteenwoordig. Die

Gr 10 Oxford handboek word ook gebruik.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Sosiale Wetenskappe-leerarea bestudeer verhoudings tussen mense, asook tussen mense en die omgewing.  Hierdie verhoudings verskil oor tyd en plek heen.  Dit word ook deur die maatskaplike, politieke, ekonomiese en omgewingskonteks en deur mense se waardes, houdings en oortuigings beïnvloed.

Die begrippe, vaardighede en prosesse van Geskiedenis is kernelemente van die Sosiale Wetenskappe in die skoolkurrikulum.  Omgewingsopvoeding en menseregteopvoeding vorm ‘n integrale deel van hierdie vak. Die Sosiale Wetenskappe is gemoeid met sowel wat leer-ders leer as hoe hulle leer en kennis verwerf.  Leerders word aangemoedig om vrae te stel oor die samelewing en omgewing waarin hulle lewe en om antwoorde vir die vrae te vind.

Hierdie vak dra by tot die ontwikkeling van ingeligte, kritiese en verantwoordelike burgers wat in staat is om opbouend aan ‘n kultureel diverse en veranderende samelewing deel te neem.  Dit rus leerders ook toe om tot die ontwikkeling van ‘n regverdige en demokratiese samelewing by te dra.

Sillabusinhoud

 • Koue Oorlog:
  • Val van Kommunisme
  • Invloed op Apartheidsera in Suid-Afrika
  • Ontstaan van die Nuwe Orde
 • Burgerregte Beweging vs Swartmagbeweging in VSA:
  • Segregasie in die 1950’s en 1960’s
  • Vryheidsbeweging- hippie kultuur
  • Vrouebeweging- rol van vroue in Suid-Afrika ingesluit
  • Studentebeweging
  • Vredesbeweging
 • Martin Luther King vs Malcolm X:
  • Vreedsame protes vs geweldadige opstand
  • Ku Klux Klan vs Black Panthers- Stokley Carmichael/ Hughe Newton
  • Metodes, doelwitte en resultate van beide bewegings

Vakaktiwiteite

 • Film-en video-ontledig binne historiese konteks
 • Historiese ondersoeke
 • Aanbiedings
 • Interaktiewe klasgesprekke
 • Bronontledings
 • Werkkaarte
 • Toetse en eksamens
 • Besoeke aan museums

Algemeen

‘n Studie van Geskiedenis binne die Algemene-Onderwys-en-Opleidingsband stel leerders in staat om die volgende progressief te ontwikkel  :

·     ‘n algemene kennis en begrip van al die mense wat in Suid-Afrika woonagtig is;
·     begrip van ons diverse verlede en hoe dit ons huidige werklikheid beïnvloed (geskied-

kundige bewustheid);
·     begrip van die interpretasie van erfenis en die rol daarvan in die vorming van identiteit;
·     waardering vir die spesiale bydrae van die mondelinge tradisie en argeologie en van

die omgewing se uitwerking op geskiedkundige ontwikkelinge;
·     die vermoë om krities verantwoordelike burgers te word binne ‘n konteks waarin mense-

en omgewingsregte aangemoedig word;
·     begrip van patrone van sosiale ontwikkeling en die uitwerking van tegnologie op die

samelewing en die omgewing;
·     begrip van organisasies en hoe om in wisselwerking daarmee te tree en daaraan deel

te neem;
·     die vaardigheid om krities in wisselwerking met inligting uit ‘n verskeidenheid bronne te

tree, insluitend bronne wat verskillende perspektiewe op dieselfde gebeurtenis of vraag-

stuk bied.

Skryfbehoeftes

Leerders koop eie skryfbehoeftes jaarliks aan – sien Skryfbehoeftelys wat jaarliks opdateer word.

Handboeke

Graad 11 leerders ontvang notas wat die samestelling van verskeie bronne verteenwoordig. Geen handboeke word dus aangekoop vir Geskiedenis nie.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Die Sosiale Wetenskappe-leerarea bestudeer verhoudings tussen mense, asook tussen mense en die omgewing.  Hierdie verhoudings verskil oor tyd en plek heen.  Dit word ook deur die maatskaplike, politieke, ekonomiese en omgewingskonteks en deur mense se waardes, houdings en oortuigings beïnvloed.

Die begrippe, vaardighede en prosesse van Geskiedenis is kernelemente van die Sosiale Wetenskappe in die skoolkurrikulum.  Omgewingsopvoeding en menseregteopvoeding vorm ‘n integrale deel van hierdie vak. Die Sosiale Wetenskappe is gemoeid met sowel wat leer-ders leer as hoe hulle leer en kennis verwerf.  Leerders word aangemoedig om vrae te stel oor die samelewing en omgewing waarin hulle lewe en om antwoorde vir die vrae te vind.

Hierdie vak dra by tot die ontwikkeling van ingeligte, kritiese en verantwoordelike burgers wat in staat is om opbouend aan ‘n kultureel diverse en veranderende samelewing deel te neem.  Dit rus leerders ook toe om tot die ontwikkeling van ‘n regverdige en demokratiese samelewing by te dra.

Sillabusinhoud

 • Suid- Afrikaanse Geskiedenis:
  • Weerstand teen Apartheid In die 1970’s en 1980’s
  • Swartmagbeweging en die rol van Steve Biko
  • Soweto-opstand van 1976
 • Krisis van apartheid in die 1980’s:
  • Driekamerstelsel van PW Botha
  • Interne weerstand teen PW botha se hervormings
  • Reaksie op hervormings
  • Krisis – internasionale reaksie
  • Begin van einde van apartheid- sanksies en interne massaweerstand
 • Die koms van demokrasie na Suid-Afrika :
  • Onderhandelinge met die ANC/Mandela
  • Kodesa 1 en 2 / onderbreking van onderhandelinge/ geweld en pad na demokrasie
  • Die Waarheids-en versoeningskommissie- pad na versoenning

Vakaktiwiteite

 • Film-en video-ontledig binne historiese konteks
 • Historiese ondersoeke
 • Aanbiedings
 • Interaktiewe klasgesprekke
 • Bronontledings
 • Werkkaarte
 • Toetse en eksamens
 • Besoeke aan museums

Algemeen

‘n Studie van Geskiedenis binne die Algemene-Onderwys-en-Opleidingsband stel leerders in staat om die volgende progressief te ontwikkel  :

·     ‘n algemene kennis en begrip van al die mense wat in Suid-Afrika woonagtig is;
·     begrip van ons diverse verlede en hoe dit ons huidige werklikheid beïnvloed (geskied-

kundige bewustheid);
·     begrip van die interpretasie van erfenis en die rol daarvan in die vorming van identiteit;
·     waardering vir die spesiale bydrae van die mondelinge tradisie en argeologie en van

die omgewing se uitwerking op geskiedkundige ontwikkelinge;
·     die vermoë om krities verantwoordelike burgers te word binne ‘n konteks waarin mense-

en omgewingsregte aangemoedig word;
·     begrip van patrone van sosiale ontwikkeling en die uitwerking van tegnologie op die

samelewing en die omgewing;
·     begrip van organisasies en hoe om in wisselwerking daarmee te tree en daaraan deel

te neem;
·     die vaardigheid om krities in wisselwerking met inligting uit ‘n verskeidenheid bronne te

tree, insluitend bronne wat verskillende perspektiewe op dieselfde gebeurtenis of vraag-

stuk bied.

 

Skryfbehoeftes

Leerders koop eie skryfbehoeftes jaarliks aan – sien Skryfbehoeftelys wat jaarliks opdateer word.

Handboeke

Graad 12 leerders ontvang aanvullende notas wat die samestelling van verskeie bronne verteenwoordig en gebruik die Oxford Gr 12 “Op soek na Geskiedenis” handboek.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf