Fisiese Wetenskappe

Benaderingswyse (tot onderrig)

Anders as in ander skole het ons leeders suiwer fisiese wetenskappe in plaas van die vak natuurlike wetenskappe, wat ook lewenswetenskappe insluit, van graad agt af. Daar is drie periodes per week toegeken daarvoor. Dit maak dit moontlik vir ons om intensief te fokus op die fundamentele beginsels van fisiese wetenskappe (wat chemie en fisika insluit), wat vir ons leerders ‘n goeie fondasie lê vir verderde studie van die vakgebied.

Sillabusinhoud

Ons spandeer baie tyd aan die basiese beginsels van chemie.  Dit sluit die struktuur van die atoom, eienskappe van die periodieke tabel, die skryf van chemiese formules, die deeltjiemodel van materie en faseveranderings in.

In die fisika afdeling van ons sillabus is daar inleidings tot elektrisiteit, wat statiese elektrisiteit en elektriese stroombane insluit, en sigbare lig, wat weerkaatsing en absorpsie van lig en ligbreking insluit.

Vakaktiwiteite

Demonstrasies en simulasies word gebruik om konsepte te verduidelik en belangstelling te koester.  Ons probeer ook om soveel as moontlik die vakinhoud te verbind aan die allerdaagse lewe sodat ons kinders kan sien hoe belangrik wetenskap is in die wêreld. Hulle kry ook geleentheid om self ‘n paar eenvoudige praktiewe te doen.

Algemeen

Fisiese wetenskappe is ‘n toelatingsvereiste tot baie tersiêre studierigtings.  ‘n Sterk fondasie gee ons kinders selfvertroue om in graad 10 aan te gaan met fisiese wetenskappe en op daardie manier baie deure oop te hou vir wanneer dit tyd is om besluite te maak oor hulle toekoms en veral ‘n beroep.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Anders as in ander skole het ons leeders suiwer fisiese wetenskappe in plaas van die vak natuurlike wetenskappe, wat ook lewenswetenskappe insluit, reeds van graad agt af. Daar is drie periodes per week toegeken daarvoor. Dit maak dit moontlik vir ons om intensief te fokus op die fundamentele beginsels van fisiese wetenskappe (wat chemie en fisika insluit), wat vir ons leerders ‘n goeie fondasie lê vir verderde studie van die vakgebied.

Sillabusinhoud

Leerders het reeds in graad 8 kennis opgedoen oor die periodieke tabel, skryf van formules en vergelykings vir chemiese reaksies asook die komponente en werk van elektriese stroombane.  In graad 9 word daar op hierdie konsepte uitgebrei en word die leerders se kennis rondom die chemie verbreed deur op spesifieke reaksies  te fokus. Hierdie reaksies sluit in die verbranding van metale en nie-metale in suurstof en reaksies met sure. Wat vir die leerders in graad 9 bygeleer word is die balansering van die chemiese reaksievergelykings. Dit is ‘n konsep wat hulle dan saam met hulle vat tot in graad 12. In elektriese stroombane word daar veral gefokus op die verskil tussen serie- en parallelle stroombane en hoe die werking in hierdie stroombane die verhouding tussen stroomstrekte en weerstand beïnvloed.

Vakaktiwiteite

Genoemde konsepte word behandel in die vorm van klas- en huiswerkaktiwiteite en werkkaarte. Leerders kan ook verwag om in groepe te werk wanneer hulle sekere ondersoeke as ‘n groep moet uitvoer. Wanneer die chemiese reaksie behandel word, sal leerders aan die verskillende stowwe, apparaat en reaksies blootgestel word wanneer die eksperimente in die klas uitgevoer word.  Ons maak ook gebruik van simulasies en “you tube videos” . om die leerproses te verryk . Deur die jaar word die leerders deur middel van klas- en termyntoetse en die drie eksamens geëvalueer.

Algemeen

Leerders moet die graad 9 jaar gebruik om werklik ‘n ingeligte besluit aangaande hulle vakkeuses te maak. Aan die einde van graad 9 behoort leerders ‘n idee te kan vorm oor hulle vaardigheid, kennis en begrip rondom die vak en of fisiese wetenskappe deel gaan vorm van hulle senior jare in die skool. Hierdie vak maak deure oop vir verskeie studierigtings, soos medies, ingenieurswese en vele ander.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Graad 10 is die eerste jaar van die FET-fase en daarom word belangrike grondbeginsels in hierdie fase vasgelê.

Leerders leer ook sekere vaardighede, soos probleemoplossing en datahantering aan, wat vir hulle van nut in die res van die FET-fase sal wees.

Die sillabus sluit die volgende in:

CHEMIE

 • Materie
 • Chemiese vergelykings en verandering
 • Presipitasie reaksies
 • Stoïgiometrie

FISIKA

 • Meganika (Beweging)
 • Elektrisiteit
 • Golwe

Graad 10 leerders neem ook deel aan die wetenskap-ekspo met die oog daarop om hulle voor te berei vir graad 12 praktiese portefeuljewerk.  Hulle word gevra om ‘buite die boks’ te dink en om nuwe oplossings vir probleme te soek.  Gedurende hierdie ondersoeke word hulle geleer hoe ‘n wetenskaplike ondersoek gedoen word. Leerders kan ook op streeksvlak en nasionale vlak kompeteer in hierdie expo.

Vakaktiwiteite behels interaktiewe lesse, simulasies, you tube videos, gereelde huiswerk, klasoefeninge en toetse.

Met graad 10 Fisiese Wetenskappe as vak is die toekoms joune! Die vak gee jou toegang tot verkeie kursusse op universiteit, soos medies, ingeneiurswese en vele ander. Dit word egter aanbeveel dat leerders wat wiskunde geletterdheid kies as vak, nie fisiese wetenskappe moet neem nie, aangesien hulle nie oor die nodige wiskundige vaardighede sal beskik om suksesvolle probleemoplossing te kan doen nie.

Benaderingswyse (tot onderrig)

In graad 11 word voortgebou op die begrippe wat in graad 10 gevestig is.  Hier word vaardighede soos analitiese en logiese denke, sowel as sistematiese oplos van probleme,  verder ontwikkel.

Die graad 11 portefeulje sluit twee praktiese opdragte in.  Die leerders geniet dit om die eksperimente uit te voer.  Daar is ‘n opdrag in beide fisika en chemie.  Die fisika opdrag is in die eerste termyn, terwyl die chemie opdrag in die derde termyn gedoen word.

Die sillabus sluit die volgende in:

FISIKA

 • MEGANIKA

Newton se wette word deeglik bestudeer, asook beweging om skuins vlakke, wrywing, kragte in ewewig, ens.

 

 • ELEKTRISITEIT

In  hierdie afdeling word elektrostatika, elektromagnetisme en stroomelektrisiteit behandel.

CHEMIE

 • ORGANIESE CHEMIE

Hierdie is vir die graad 10 leerders ‘n heel nuwe en onbekende onderwerp.  Die basis daarvan word deeglik vasgelê.

 • Stoïgiometrie
 • Chemiese veranderinge
 • Sure en basisse
 • Oksidasie en reduksie

UIt bostaande is dit duidelik dat in graad 11 baie opwindende werk behandel word. Ons maak gebruik van simulasies, “you tube videos” en ander opwindende maniere om die leerstof oor te dra.

Leerders geniet die uitdagings omdat die probleme hulle denke stimuleer.

Die volgende riglyne kan help om sukses te verseker:

 • Oefen, OEFEN, OEFEN
 • Oplet in die klas
 • Huiswerk getrou doen
 • VRA as jy nie verstaan nie
 • Woon ekstra klasse by
 • Goeie werksektiek

BAIE BELANGRIK

Die graad  11 sillabus , dws al die werk wat gedurende hierdie jaar behandel word, is deel van die graad 12 eindeksamen.  Dit is noodsaaklik dat al die werk van graad 11 deeglik onder die knie moet wees voordat met graad 12 se sillabus begin kan word.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Hierdie jaar is die opwindende aankoms by die finale skooljaar van hierdie opwindende vak. Sonder hierdie vak, is daar geen toegang tot sekere beroepskeuses soos medies, ingenieurswese, fisioterapie en ander wetenskaplik verwante beroepe nie. Dit is ‘n baie intensiewe jaar:

 • Ons skryf 4x in die jaar eksamen in Fisiese Wetenskappe
 • Daar is twee portefeulje praktiese wat gedoen moet word
 • Daar is ook ‘n alternatiewe navorsingtaak wat afgehandel moet word
 • .... en dan is daar nog toetse, werkkaarte, werkswinkels en so meer

Die akademiese jaar is baie kort, want die sillabus moet afgehandel wees wanneer die rekordeksamen geskryf word in September. Elke leerder kry die geleentheid om ‘n portefeulje saam te stel wat 25% tel van hulle finale eksamenpunt in die IEB Senior Sertifikaateksamen. Die portefeulje word as volg saamgestel:

TAAK   GEWIG
1 FISIKA PRAKTIESE TAAK 20%
2 CHEMIE PRAKTIESE TAAK 20%
3 NAVORSINGSTAAK 10%
4 FISIKA APRIL 10%
5 FISIKA JULIE
6 CHEMIE APRIL 10%
7 CHEMIE JULIE
8 FISIKA REKORD 15%
9 CHEMIE REKORD 15%

Die graad 12 eindeksamen word geskryf oor twee jaar se werk, die hele graad 11 sillabus, sowel as die graad 12 sillabus. Dit is baie werk en vra ‘n gesonde werksetiek van die leerlinge, iets wat ons hulle gedurende hulle skooljare hier by Helpmekaar, help ontwikkel.

Die graad 12 sillabus sluit dan die volgende bykomende onderwerpe in:

FISIKA

 • projektielbeweging
 • momentum en impuls
 • arbeid en energie
 • stroombane met interne weerstand
 • drywing (elektries en meganies)
 • elektriese motors en generators
 • die foto-elektriese effek

CHEMIE

 • tempo van chemiese reaksies
 • ewewig in chemiese sisteme
 • oksidasie en reduksie
 • galvaniese selle
 • elektrolitiese selle
 • sure en basisse

Die vak word aangebied deur bekwame en opgeleide onderwysers met baie jare ervaring. Een van die groot doelwitte is om die matrikulante bewus te maak van die toepassings van wetenskaplike kennis in die daaglikse lewe, die industrie, navorsing en alle ander toepaslike velde.

Die leerlinge woon gereeld werkswinkels by waar enigiets gedoen word van prakties, tutoriale, portefeulje skryfstukke, hersiening, oefensessies en enigiets wat hierdie jaar vir hulle ‘n beter leerervaring sal maak. Ons gebruik ook simulasies om  leerlinge die geleentheid te gee om selfs op mikroskopiese vlak te sien hoe atome bind in molekules.

Dit was so ‘n kykie in die Fisiese Wetenskappe se sillabus, werkswyse en IEB vereistes. Ons glo dat ons leerders skool verlaat met ‘n goeie probleemoplossingsvermoë, logiese denkpatrone, ‘n breër uitkyk op wat in die wetenskaplike wêreld gebeur en ‘n LUS om hierdie wonderlike vakgebied verder te bestudeer.

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf