Drama

Benaderingswyse (tot onderrig)

Drama poog om basiese teater kennis en en toneelspeltegnieke op ‘n prettige manier aan Gr.9- leerders te bied. Dit is vir die drama-onderwysers belangrik om die vak ten alle tye interessant te hou. ‘n Basiese grondslag aangaande teaterterme, teksanalise, vertolkingskunde en speltegnieke word in Gr.9 neergelê. Leerders kry die geleentheid om hul toneelspelinstrumente – die lyf en stem –te ontwikkel. Dramatiese kunste moedig leerders aan om hulself vrylik uit te druk en hul passie vir die toneelspel uit te leef.

Sillabusinhoud

Gedurende die Graad 9- sillabus word daar meer op die praktiese aspekte van drama as die teoretiese elemente gefokus. Van die areas wat behandel word sluit in: stem, improvisasie, karakterisering en internalisering.

In die eerste termyn moet leerders 'n gedig memoriseer en gepaste bewegings daarby uitwerk. Gedurende die tweede termyn moet dramastudente in groepsverband 'n bewegingsdrama opvoer. In die derde termyn ontvang leerders die geleentheid om óf ‘n verhoogbeligtingsplan óf teaterkostuum te ontwerp, hul kan ook ‘n grimeringsontwerp skep. Deurentyd word leerders se praktiese werk geassesseer. Gedurende die skeppingsproses van hul praktiese werk moet leerders hul kreatiewe proses joernaliseer en in die vorm van 'n portefeulje inhandig wat ook geassesseer word.

Die teoretiese sillabus is ‘n basiese inleiding tot teaterterme en hedendaagse teaterkonvensies. Leerders word ook bekendgestel aan drama-analise in praktyk met toepassing op ‘n hedendaagse drama. Kennis word geassesseer in die vorm van toetse en eksamens hieroor.

Vakaktiwiteite

Dramastudente word na ten minste twee opvoerings per jaar geneem (partykeer word stukke ook by die skool se teater gewys). Die departement kry ook eksterne afrigters om rare vaardighede soos film toneelspel aan te bied. Befaamdes soos Ivan Botha, Danie Bester, Izak Davel, Karin Retief ens. spreek per geleentheid die leerders toe en vertel hul van die werklike industrie en hoe dit funksioneer.

Algemeen

Die term “drama” in klassieke Grieks beteken “aksie”. Die stam van die term in dieselfde taal is “drao” wat letterlik “om te doen” beteken. Die twee terme is die steunpilare van dramatiese kunste. Dit som drama en dramaklas perfek op – ‘n “aksie”-belaaide vak waar leerlinge leer “om te doen”. Drama is ‘n belegging in enige leerling se toekoms. Daar is bewys dat drama onder ander selfvertroue bevorder, kommunikasie vermoëns verbeter en breingolwe stimuleer.

Skryfbehoeftes

Leerders koop jaarliks hul eie skryfbehoeftes – ‘n dik hardeband boek word gebruik deur leerlinge vir hulle notas.

Handboeke

Gr.9 leerders ontvang nie ‘n handboek of studiegids nie, maar eerder notas wat hul van die bord afskryf.

Benaderingswyse (tot onderrig)

Drama poog om teater kennis en toneelspeltegnieke op ‘n interessante manier aan Gr.10 leerders te bied. ‘n Grondslag aangaande teatergeskiedenis vanaf die Griekse-teater tot en met Elizabethaanse-teater; teksanalise; vertolkingskunde en speltegnieke word in Gr.10 neergelê. Leerders word mimiekvaardighede aangeleer asook verhoogvegtegnieke. Verder word dramaleerders ook toneelspeltegieke geleer. Dramatiese kunste moedig leerders aan om hulself vrylik uit te druk en hul passie vir die uitvoerende kunste uit te leef.

Sillabusinhoud

Dramatiese Kunste is 'n vak vir vrydenkende leerders (en ouers). Filosofie is ‘n integrale deel in die Graad 10 drama sillabus. Die denkwyse en menings van antieke Griekse-, Middeleeuse-, Elizabethaanse- en Suid-Afrikaanse dramaturge word behandel (en in sekere gevalle hul sienswyse op geloof). Die geskiedenis en teaterkonvensies van elk van dié word ook behandel. Die Griekse drama “Oidipus die Koning” deur Sophocles, die middeleeuses moraliteitspel “Elkeman” en “Romeo en Juliet” deur William Shakespeare word deur die loop van die jaar as deel van tekontleding geanaliseer. Leerders skryf gevolglik toetse en eksamens hieroor. Só word die teoretiese afdeling van die drama sillabus geassesseer.

 

Die praktiese sillabus sluit in fisieke teater – leerders moet 'n mimiekscenario choreografeer en opvoer. Gedurende die tweede termyn moet dramastudente in groepsverband 'n prosastuk opvoer. In die derde termyn ontvang leerders die geleentheid om 'n dialoog uit 'n Suid-Afrikaanse drama van hul keuse op te voer asook ‘n verhoogvegscenario wat hul moet uitwerk en op voer. Deurentyd word leerders se praktiese werk geassesseer. Gedurende die skeppingsproses van hul praktiese werk moet leerders hul kreatiewe proses joernaliseer en in die vorm van 'n portefeulje inhandig wat ook geassesseer word.

Vakaktiwiteite

Dramastudente word na ten minste twee opvoerings per jaar geneem (partykeer word stukke ook by die skool se teater gewys). Die departement kry ook eksterne afrigters om rare vaardighede soos film toneelspel aan te bied. Befaamdes soos Ivan Botha, Danie Bester, Izak Davel, Karin Retief ens. spreek per geleentheid die

Algemeen

Dramatiese kunste is ‘n liberale vak. Die dramatekste en hul skrywers wat behandel word projekteer dikwels die lewe onapologeties. Die praktiese aspek aangaande die vak fokus spesifiek op die indiwidu om sy/haar spelvaardighede optimaal te ontwikkel. Ekstra klasse is na skool beskikbaar en is van uiterste belang om by te woon omdat probleem areas by die indiwidu direk aangespreek word.

Skryfbehoeftes

Leerders koop jaarliks hul eie skryfbehoeftes – ‘n dik hardeband boek word gebruik deur leerlinge vir hulle notas en huiswerk asook ‘n leêr om portefeuljewerk in te liaseer.

Handboeke

Gr.10 handboeke/dramas/studiegidse sluit in:

Dramatiese Kunste Studiegids – Samuel Ferreira

Oidipus die Koning – Sophocles

Elkeman

Romeo en Juliet – William Shakespeare

Benaderingswyse (tot onderrig)

Dramatiese Kunste poog om moderne teaterstyle, gevorderde toneelspeltegnieke en bewegingsteater aan Gr.11 studente te leer. Uitdagende teaterbewegings vanaf Realisme tot en met Eksistensialisme; gedetaileerde teksanalise en vertolkingskunde asook gevorderde speltegnieke word in Gr.11 op ‘n interessante manier behandel. Dramatiese kunste moedig leerders aan om hulself vrylik uit te druk en hul passie vir die uitvoerende kunste uit te leef.

Sillabusinhoud

Die Graad 11 dramasillabus dek verskeie teaterbewegings insluitend Realisme, Neo-Realisme (Amerikaanse Teatrale Realisme), Simbolisme, Surrealisme, Ekspressionisme, Dadaïsme en Eksistensialisme. Epiese, Gestroopte en Suid-Afrikaanse teater word ook behandel. Dramastudente word bekend gestel aan spelguru Konstantin Stanislavski se teorieë aangaande toneelspel asook die van Jerzy Grotowski en Bertolt Brecht. Drie dramas word ontleed gedurende die jaar, hul sluit in Henrik Ibsen se "A Doll's House", "A Streetcar Named Desire" deur Tennessee Williams en "Victoria" deur Athol Fugard. Teksanalise fokus op die tema’s, struktuur, taalgebruik, milieu, karakters, relevansie en die dramaturg (sy agtergrond en dit wat hom/haar beïnvloed het) van elke drama. Leerders skryf gevolglik toetse en eksamens hieroor. Só word die teoretiese afdeling van die drama sillabus geassesseer.

Die praktiese sillabus sluit in fisieke teater – leerders moet 'n tematies gebaseerde bewegingstuk choreografeer en opvoer. Dramastudente word ook Realistiese speltegnieke aangeleer en moet 'n monoloog uit 'n drama waarvan die styl as Realisties gekategoriseer word opvoer. Laastens moet leerders 'n konsertprogram/repertoire saamstel en opvoer. Deurentyd word leerders se praktiese werk geassesseer. Gedurende die skeppingsproses van hul praktiese werk moet leerders hul kreatiewe proses joernaliseer en in die vorm van 'n portefeulje inhandig wat ook geassesseer word.

Vakaktiwiteite

Dramastudente word na ten minste twee opvoerings per jaar geneem (partykeer word stukke ook by die skool se teater gewys). Die departement kry ook eksterne afrigters om rare vaardighede soos film toneelspel aan te bied. Befaamdes soos Ivan Botha, Danie Bester, Izak Davel, Karin Retief ens. spreek per geleentheid die leerders toe en vertel hul van die werklike industrie en hoe dit funksioneer.

Algemeen

Dramatiese kunste is ‘n liberale vak. Die dramatekste en hul skrywers wat behandel word projekteer dikwels die lewe onapologeties. Die praktiese aspek aangaande die vak fokus spesifiek op die indiwidu om sy/haar spelvaardighede optimaal te ontwikkel. Ekstra klasse is na skool beskikbaar en is van uiterste belang om by te woon omdat probleem areas by die indiwidu direk aangespreek word.

Skryfbehoeftes

Leerders koop jaarliks hul eie skryfbehoeftes – ‘n dik hardeband boek word gebruik deur leerlinge vir hulle notas en huiswerk asook ‘n leêr om portefeuljewerk in te liaseer.

Handboeke

Gr.11 handboeke/dramas/studiegidse sluit in:

Dramatiese Kunste Studiegids – Samuel Ferreira

A Doll's House – Henrik Ibsen

A Streetcar Named Desire – Tennessee Williams

Victoria – Athol Fugard

Benaderingswyse (tot onderrig)

Dramatiese Kunste poog om die nuutste verwikkelinge in teater en hoogs gevorderde toneelspeltegnieke aan Gr.12 studente te leer. Uitdagende areas van teater insluitend teater van die Absurde en Postmodernisme; gedetaileerde teksanalise en vertolkingskunde word in Gr.12 op ‘n interessante manier aangebied. Dramatiese kunste moedig leerders aan om uit die boks te dink, hulself vrylik uit te druk en hul passie vir die uitvoerende kunste uit te leef.

 

Sillabusinhoud

Die Graad 12 dramasillabus is 'n verlenging van die Graad 11 sillabus. In Graad 11 is verskeie teaterbewegings behandel wat weereens deel vorm van die Graad 12 sillabus. Daar word egter twee nuwe dramabewegings verken: Teater van die Absurde en Post-Modernistiese Teater. Drie dramas word ontleed gedurende die jaar, "Waiting for Godot" deur Samuel Beckett, "Tshepang: The Third Testament" deur Lara Foot-Newton en “Victoria” deur Athol Fugard. Gedurende die ontleding van die stukke word daar spesifiek gekyk na die geskiedenis, politiese omstandighede, filosofieë, taalgebruik, karakters, asook die skrywers (agtergrond en dit wat hul beïnvloed het) van die dramas. Die verskillende spel en verhoogtegnieke van beide dramas word ook behandel insluitend die klank, beligting, rekwisiete, stel, dekor, kostuum, ens. Leerders skryf gevolglik toetse en eksamens hieroor. Só word die teoretiese afdeling van die drama sillabus geassesseer.

Vir die praktiese komponent van die dramasillabus ontvang leerders die geleentheid om 'n dans te choreografeer vir die Gr.8-konsert en 'n monoloog uit die drama van hul keuse op te voer. In die tweede termyn word studente teatergrimeringstegnieke geleer, gevolglik moet hul ‘n post-moderne karakter op hul gesig verf. Deurentyd word leerders se praktiese werk geassesseer. Gedurende die skeppingsproses van hul praktiese werk moet leerders hul kreatiewe proses joernaliseer en in die vorm van 'n portefeulje inhandig wat ook geassesseer word.

Vakaktiwiteite

Drama studente word na ten minste twee opvoerings per jaar geneem (partykeer word stukke ook by die skool se teater gewys). Die departement kry ook eksterne afrigters om rare vaardighede soos film toneelspel aan te bied. Befaamdes soos Ivan Botha, Danie Bester, Izak Davel, Karin Retief ens. spreek per geleentheid die leerders toe en vertel hul van die werklike industrie en hoe dit funksioneer.

Algemeen

Dramatiese kunste is ‘n liberale vak. Die dramatekste en hul skrywers wat behandel word projekteer dikwels die lewe onapologeties. Die praktiese aspek aangaande die vak fokus spesifiek op die indiwidu om sy/haar toneelspelvaardighede optimaal te ontwikkel. Ekstra klasse is na skool beskikbaar en is van uiterste belang om by te woon omdat probleem areas by die indiwidu direk aangespreek word.

Skryfbehoeftes

Leerders koop jaarliks hul eie skryfbehoeftes – ‘n dik hardeband boek word gebruik deur leerlinge vir hulle notas en huiswerk asook ‘n leêr om portefeuljewerk in te liaseer.

Handboeke

Gr.12 handboeke/dramas/studiegidse sluit in:

Dramatiese Kunste Studiegids – Samuel Ferreira

Waiting for Godot – Samuel Beckett,

Tshepang: The Third Testament – Lara Foot-Newton

Victoria – Athol Fugard

Voorwaardes vir die gebruik van die webwerf